INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÝM SYSTÉM

Společnost B+N Czech Republic Facility Services s.r.o., se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 2027/77, PSČ 140 00, IČ: 60470291, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25812, jako správce osobních údajů (dále jen souhrnně jako „Společnost“ nebo „Správce“) tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému v monitorovaných administrativních prostorách společnosti.

1.Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Kamerový systém je provozován na základě oprávněného zájmu Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), za účelem zvýšení ochrany majetku správce osobních údajů, zvýšení bezpečnosti a identifikace nežádoucích osob (nepřímá identifikace) a udržování pořádku.

2. Kategorie subjektu údajů

Fyzické osoby – návštěvníci, zaměstnanci, klienti a dodavatelé Společnosti

3. Kategorie osobních údajů

Jedná se o obrazový záznam fyzické osoby za použití kamerového systému, který je zpracováván v souladu s Nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy.

4. Místo uložení a úložní doba

Obrazový záznam fyzické osoby je uložen na vyčleněném datovém úložišti v serverovně sídla Společnosti. Záznamy jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k výše uvedenému účelu, tj. maximálně 14 kalendářních dní a následně jsou vymazány. Doba zpracování takto získaných údajů může být dále prodloužena v případě potřeby analyzovat záznam z důvodu vyšetření proběhlého bezpečnostního incidentu, mají-li být použity jako důkaz, zejména v řízení před soudem, správními orgány či orgány činnými v trestním řízení.

5. Kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny

Při provozování kamerového systému za výše uvedeným účelem využívá Společnost služeb třetích stran, tzv. zpracovatelů, kteří mohou mít přístup ke kamerovému záznamu v nezbytném rozsahu, tj. servisní organizace pro kamerový systém.

V případě bezpečnostního incidentu budou data zpřístupněna rovněž orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu, např. pojišťovně.

Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

6. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Ochranu osobních údajů zajišťuje servisní organizace Společnosti a je zajištěna prostřednictvím jejich smluvních závazků vůči Společnosti a přijetím vhodných technických a organizačních opatření.

7. Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému má osoba (subjekt údajů) pohybující se v monitorovaných prostorách právo na:

  • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
  • právo na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovány protiprávně;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech;
  • právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a  
  • právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů Společností; Vaši stížnost můžete podat u odpovědné osoby Správce osobních údajů na e-mailové adrese dpo@bplusn.cz nebo přímo u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.

8. Totožnost a kontaktní údaje správce

Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů Společnosti můžete kontaktovat na e-mailové adrese dpo@bplusn.cz nebo přímo na adrese Sídla společnosti:

B+N Czech Republic Facility Services s.r.o.

Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4