Politika integrovaného manažerského systému

Zajištění kvality, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií a bezpečnosti informací jsou nedílnou součástí poslání společnosti B+N.


Zavázali jsme se ke kultuře ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií a dodržování bezpečnosti informací a věříme, že zavedením těchto zásad můžeme minimalizovat riziko pro lidi a majetek.

Následující povinné zásady stanoví naše očekávání a řídí naše jednání.

  1. Zavázali jsme se k zajištění kvality, zdravého a bezpečného pracovního prostředí, ochraně životního prostředí, udržitelnému provozu a bezpečnosti informací. Odpovídající úroveň bezpečnosti je jednou ze základních podmínek zaměstnání ve společnosti B+N.
  2. Dodržujeme všechny příslušné právní předpisy, průmyslové standardy a požadavky našich zákazníků. Posuzujeme rizika, zavádíme systémy bezpečné práce, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií a informační bezpečnosti za účelem ochrany našich zaměstnanců, životního prostředí, našich zákazníků, koncových uživatelů našich služeb a všech zainteresovaných stran.
  3. Interní hodnoty B+N – osobní přístup, týmový duch a snaha o rozvoj a trvalé zlepšování – jsou základem naší kultury kvality, zdraví, ochrany životního prostředí, energetického managementu a bezpečnosti informací. Očekáváme, že naši manažeři a zaměstnanci osobně prokáží své odhodlání podpořit a rozvíjet tuto kulturu.
  4. Odpovědnosti manažerů a zaměstnanců za kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí, energetickou účinnost a bezpečnost informací jsou jasně definovány. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat příslušné předpisy a používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní oděvy a dodržovat požadované předpisy.
  5. Zajišťujeme, aby naši zaměstnanci chápali jejich roli v zajišťování kvality, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ochraně životního prostředí, energetické účinnosti a bezpečnosti informací. Zajišťujeme, aby byli řádně informovaní, vzdělaní a proškolení pro bezpečnou práci, ochranu životního prostředí, hospodárné využívání energie a dodržování pravidel bezpečnosti informací.
  6. Zapojení našich zaměstnanců, zákazníků, subdodavatelů, konečných spotřebitelů a dodavatelů je zásadní pro trvalé zlepšování procesů v souvislosti se zajišťováním kvality, zdraví a bezpečnosti, ochrany životního prostředí, energetické účinnosti a bezpečnosti informací. Za tímto účelem komunikujeme a konzultujeme všechny relevantní otázky s příslušnými zainteresovanými stranami.
  7. Na všech pracovištích se řídíme pravidly bezpečného vstupu a výstupu. Stanovené havarijní postupy jsou pravidelně testovány a revidovány.
  8. Všechny incidenty a nehody musí být nahlášeny a získané poznatky se stávají součástí našich školicích materiálů.
  9. Neustále zlepšujeme náš výkon a zajišťujeme, aby byly k dispozici odpovídající zdroje.
  10. Abychom zajistili potřebnou efektivitu máme zavedeny a certifikovány systémy řízení jakosti, řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu ochrany životního prostředí, hospodaření s energiemi a managementu bezpečnosti informací, které splňují požadavky ISO 9001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 50001: 2018 a ISO/IEC 27001: 2013.