WHISTLEBLOWING - B+N Czech Republic Správa Budov s.r.o.

Informace pro oznamovatele:

Oznamování protiprávního jednání

Naše společnost je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Protiprávní jednání je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet je naše společnost připravena přijímat jakékoli Vaše podněty. Proto jsme pro odhalování možného protiprávního a neetického jednání vytvořili vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon o ochraně oznamovatelů“) postavený na důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.

K čemu vnitřní oznamovací systém slouží?

Zaměstnanci naší společnosti a v přiměřené míře taktéž naši zákazníci, dodavatelé a další zainteresované strany, které mají vztah k naší společnosti, mohou prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit podezření na porušení (i) právních předpisů uvedených v Zákoně o ochraně oznamovatelů, (ii) etického kodexu a (iii) antikorupční politiky naší společnosti. Oznámením a oznamovatelům jsou garantována práva vyplývající ze Zákona o ochraně oznamovatelů, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu.

Jak oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému učinit?

Online oznámení

Použijte formulář pro oznámení dostupný na webové stránce: https://bplusnsb.whistlelink.com/

Osobní oznámení

Příslušnými osobami byly jmenovány nezávislé osoby s právním vzděláním a zkušeností v oblasti whistleblowingu a interního vyšetřování ze společnosti FairData Professionals a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23,110 00 Praha 1, IČO: 061 49 961.

Příslušnými osobami jsou Mgr. Ing. Jana Schwarz Duchková, právník a Mgr. Tomáš Lupač, právník.

Příslušné osoby můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 226 288 363 nebo prostřednictvím e-mailu wbo@fairdata.cz za účelem sjednání osobní schůzky pro osobní oznámení.

Externí oznamovací systém

Oznámení vymezená v Zákoně o ochraně oznamovatelů lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz: https://oznamovatel.justice.cz.

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence mají přístup v případě oznámeních podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušné osoby.