WHISTLEBLOWING - B+N Czech Republic Správa Budov s.r.o.

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE:

 

Oznamování protiprávního jednání
Naše společnost je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Protiprávní jednání je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet je naše společnost připravena přijímat jakékoli Vaše podněty. Proto jsme pro odhalování možného protiprávního a neetického jednání vytvořili vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon o ochraně oznamovatelů“) postavený na důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.

K čemu vnitřní oznamovací systém slouží?
Zaměstnanci naší společnosti, tedy osoby, které pro naši společnost vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů, mohou prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit podezření na porušení (i) právních předpisů uvedených v Zákoně o ochraně oznamovatelů, (ii) etického kodexu a (iii) antikorupční politiky naší společnosti. Oznámením a oznamovatelům jsou garantována práva vyplývající ze Zákona o ochraně oznamovatelů, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Naše společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro naši společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu.
Oznámení jsou přijímána a jejich prvotní posouzení provádí nezávislá a nestranná osoba stojící mimo strukturu společnosti, aby se zabránilo v maximální možné míře konfliktu zájmů, úniku informací a aby byla zajištěna ochrana osob podávajících oznámení.
Před podáním oznámení se prosím ujistěte, že jste důvodně přesvědčeni o pravdivosti svého podezření. Pokud je tomu tak, nemusíte mít obavu z žádných odvetných opatření.

Na co nezapomeňte
Abychom mohli věc dobře posoudit, uveďte, prosíme, co nejvíce informací, které víte:
– Popište incident a osoby, kterých se týká.
– Jaký je váš vztah ke společnosti?
– Kdy a kde k události došlo, jak dlouho trvala?
– Kdy a jak jste se o ní dozvěděl/a?
– Jaká škoda vznikla nebo hrozí společnosti, popř. dalším osobám?
– Kdo o události ví?
– Informoval/a jste o události již někoho jako např. vašeho nadřízeného nebo vedení společnosti?
– Připojte k oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je máte k dispozici.

Jak oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému učinit?

Online oznámení

Použijte formulář pro oznámení dostupný na této webové stránce.

Osobní oznámení

Příslušnou osobou byl jmenován Mgr. Ing. Michal Nádeníček, advokát. Příslušnou osobu můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 702 086 024  nebo prostřednictvím e-mailu whistleblowing@bplusn.cz  za účelem sjednání osobní schůzky pro osobní oznámení.

Externí oznamovací systém

Oznámení vymezená v Zákoně o ochraně oznamovatelů lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz: https://oznamovatel.justice.cz.

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Pro toto zpracování jsme jako společnost správcem osobních údajů. Pokud se chcete o tomto a dalším zpracování vašich osobních údajů dozvědět více, přečtěte si prosím více v našem obecném oznámení o ochraně osobních údajů, včetně kontaktních údajů pro vyžádání dalších informací.