Novinky

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jeho výhody

V České republice je zhruba 10% obyvatel, kteří žijí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. V produktivním věku je těchto lidí minimálně 500 tisíc. Nutno brát v potaz, že ne všichni pobírají invalidní důchod nebo mají vymezenu tzv. invaliditu bez důchodu. O této skupině občanů není zřejmá výše vzdělání ani praxe, či pracovní možnosti.

V posledních letech klade stále větší důraz na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a na vytváření inkluzivního pracovního prostředí. Tato snaha je motivována nejen závazky v rámci mezinárodních dohod a legislativy, ale také přesvědčením o důležitosti sociálního začleňování a rovných příležitostí pro všechny.

 

Souvislosti mezi invalidními důchody a zaměstnáváním osob se zdravotním postižením

Invalidní důchody jsou jedním z aspektů, které souvisí se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Invalidní důchod je příspěvek poskytovaný osobám, jejichž pracovní schopnost byla ovlivněna nemocí či zraněním natolik, že již nejsou schopny plnit své pracovní povinnosti v dostatečné míře. V České republice invalidní důchod poskytuje správa sociálního zabezpečení osobám, které splňují stanovené podmínky.

Pokles pracovních schopností a následné přiznání invalidního důchodu mohou mít vliv na možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Někteří lidé se po nástupu do invalidního důchodu cítí, že jejich pracovní kariéra je u konce, a ztrácejí motivaci vrátit se do pracovního procesu. Nemusí to tak, ale vždy být.

Pro získání invalidního důchodu je nutné podat žádost o přiznání správě sociálního zabezpečení. Žádost musí obsahovat veškeré potřebné údaje a důkazy, včetně lékařských zpráv a posudků, které potvrzují sníženou pracovní schopnost a trvání pracovní neschopnosti.

Je důležité si uvědomit, že každý případ je posuzován individuálně a rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu je v kompetenci správy sociálního zabezpečení. Pokud je invalidní důchod přiznán, jeho výše se stanovuje na základě zákonem stanovených pravidel a kritérií.

 

Příspěvky, které může využívat zaměstnavatel přijme-li do pracovního poměru osobu se zdravotním postižením

V rámci České republiky existuje několik opatření a programů, které mají za cíl podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedním z nich je tzv. podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Tento program poskytuje finanční prostředky zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, a to v závislosti na stupni postižení. Podpora je poskytována ve formě příspěvků na mzdy nebo na přizpůsobení pracovního prostředí.

Okruh osob se zdravotním postižením stanovuje § 67 zákona o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.). Tito jedinci jsou fyzické osoby, které jsou oficiálně uznány jako invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni popř. jsou osobami zdravotně znevýhodněnými. Osoby s těžším zdravotním postižením jsou také označovány jako osoby invalidní ve třetím stupni. Rozhodnutí o zařazení jedince do určité kategorie je v pravomoci orgánu sociálního zabezpečení. Tímto rozhodnutím (nebo jeho potvrzením či posudkem) se jedinec se zdravotním postižením následně prokazuje svému zaměstnavateli.

Zákon o zaměstnanosti přímo poskytuje několik možností, jak získat podporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. První z nich je příspěvek na vytvoření pracovního místa. Podmínky stanoví § 75 tohoto zákona. Zaměstnavatel musí uzavřít dohodu s úřadem práce a pracovní místo musí být obsazeno osobou se zdravotním postižením po dobu alespoň 3 let. Zaměstnavatel nesmí mít žádné nedoplatky na daních nebo pojistném.

Dalším příspěvkem je příspěvek na úhradu provozních nákladů souvisejících se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (§ 76). Opět musí být uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a úřadem práce, a zaměstnavatel musí prokázat, že je bez dluhů. Roční výše příspěvku může činit nejvýše 48 000 Kč, ale tento příspěvek nepřísluší zaměstnavateli, pokud osoba se zdravotním postižením nepracuje na jeho pracovišti. Rovněž nenáleží na zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou.

Pokud zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, může s úřadem práce uzavřít dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce. V takovém případě má zaměstnavatel nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Výše příspěvku činí 75 % skutečně vynaložených platů, avšak maximálně 14 200 Kč u invalidních osob (platné od 2. čtvrtletí 2022) nebo 5 000 Kč u osob zdravotně znevýhodněných.

Dále zaměstnavateli náleží paušální částka 1 000 Kč měsíčně za každou osobu se zdravotním postižením v rámci tohoto příspěvku. Příspěvek lze zvýšit, pokud zaměstnavatel má náklady na asistenty zaměstnanců při pomoci osobám se zdravotním postižením, náklady na dopravu osob se zdravotním postižením nebo náklady na adaptaci prostor pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Žádost o příspěvek se podává čtvrtletně a retrospektivně. Opět se neposkytuje příspěvek za zaměstnance, u kterého není pracoviště zaměstnavatele stanoveno jako místo výkonu práce.

Další práva zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením stanoví § 79 zákona o zaměstnanosti. Tato práva zahrnují poskytování informací a poradenství týkajících se zaměstnávání těchto osob, spolupráci při vyhrazení vhodných pracovních míst, spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst a spolupráci při individuálním přizpůsobení pracovních míst a podmínek pro osoby se zdravotním postižením.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako morální povinnost společnosti

V České republice byla také zavedena povinnost kvóty zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve středně velkých a velkých podnicích. Zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnat určité procento osob se zdravotním postižením v souladu s předepsanými kvótami. Tímto opatřením se usiluje o vytvoření rovných příležitostí na trhu práce a o zajištění inkluzivního prostředí v zaměstnání.

Vzhledem k těmto opatřením a programům se postupně mění přístup k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Větší důraz se klade na to, aby byly zaměstnávány na základě svých schopností a dovedností, a aby bylo pracovní prostředí přizpůsobeno jejich potřebám. Cílem je poskytnout osobám se zdravotním postižením příležitost být aktivními členy pracovního týmu a přispět svými schopnostmi do společnosti.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením není pouze otázkou dodržování legislativy, ale také morální povinností společnosti. Inkluzivní pracovní prostředí a rovné příležitosti v zaměstnání jsou nezbytné pro vytváření sociálně spravedlivého prostředí, kde jsou všechny osoby hodnoceny na základě svých schopností a přínosu, nikoli na základě jejich zdravotního postižení.